Publicita


 

1. Publikácia projektu pre stiahnutie v doc.

2. Zoznam publikácií.

3. Zoznam vystúpení s účasťou na konferenciách.

  • domáce
  • zahraničné

4. Prenos poznatkov do praxe a spolupráca s praxou.

 

Možnosti spolupráce podnikov zaoberajúcimi sa alternatívnymi zdrojmi energie s VVCB.

Ivan Kron, Matej Polák,  Alena Hricindová, Ján Sarvaš, Daniela Inašová
Technická spolupráca Vincent Gnib
VVCB EU, Kapušany pri Prešove  

Zo zámerov Vedecko vzdelávacieho centra pre bioenergie pri Ekonomickej univerzite  (VVCB EU) lokalizovaného  v areály Poľnohospodárskeho družstva Kapušany pri Prešove (riešenie vedeckých a technických projektov a grantov na poli alternatívnych zdrojov energie; modernizácia už existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia ich efektívnosti; monitorovanie prostredia v súvislosti s prevádzkou rozličných systémov pre produkciu energie; ekonomika využívania prírodných zdrojov; výskum a overovanie výsledkov dosiahnutých vo výskume a praxi) vyplýva priestor na spoluprácu s podnikmi zaoberajúcimi sa alternatívnymi zdrojmi energie.
VVCB EU zhromažďovaním dát a literatúry v oblasti alternatívnych zdrojov energií slúži ako poradenské a zároveň informačné centrum pre partnerov.
Vzhľadom na laboratórne a prístrojové vybavenie (viď nižšie) môže centrum významne pomôcť k dosiahnutiu projektovaných parametrov bioplynových staníc (BPS) a efektívnosti ich prevádzky. Analýzy substrátu, prebiehajúceho rozkladného a metanogénneho procesu, ako aj vyhnitého substrátu môžu prispieť k diagnostike chýb v technologickom procese a následne k ich odstráneniu.
Analýza substrátu zahŕňa tieto stanovenia: obsah sušiny, analýza základných biogénnych prvkov (uhlík, dusík, vodík, síra), spalné teplo, obsah toxický a biogénnych prvkov (Pb, Cr, Cd, As, Hg, Cu, Ni – paleta prvkov sa bude rozširovať), obsah kyseliny mliečnej.
Analýza obsahu BPS – pH, obsah amoniaku, obsah sušiny, analýza základných biogénnych prvkov (uhlík, dusík, vodík, síra), spalné teplo, obsah toxický a biogénnych prvkov (Pb, Cr, Cd, As, Hg, Cu, Ni – paleta prvkov sa bude rozširovať), celková acidita a bazicita, obsah organických kyselín a ketogénnych látok.
Analýza vyhnitého substrátu – pH, obsah sušiny, analýza základných biogénnych prvkov (uhlík, dusík, vodík, síra), spalné teplo, obsah toxický a biogénnych prvkov (Pb, Cr, Cd, As, Hg, Cu, Ni – paleta prvkov sa bude rozširovať).
Pre pestovateľov biomasy sa môžu vykonávať analýzy obsahu humínových látok a toxických a biogénnych prvkov.
Pre producentov biopalív je možné analyzovať hustotu biopalív, obsah mastných kyselín a ich nenasýtenosť, stanoviť spalné teplá vyprodukovaných biopalív, prípadne obsah toxických prvkov.
Ako je vidno z vyššie uvedeného, možnosti na spoluprácu medzi centrom a producentmi alternatívnych zdrojov energie je veľa, a záleží len na dohode, ktoré z možnosti sa využijú.

 

Laboratórium chemicko-biologické 
Prístrojové vybavenie:
1. Atómový absorpčný spektrometer (AAS) ZEEnit700 P (Analytik Jena)
2. Prístroj na stanovenie koncentrácii ortuti DMA-80 (Analytik Jena)
3. CHNS-O analyzátor Flash 2000 (Thermo Scientific)
4. Mikroanalytické váhy XP26 (Metler Toledo), váženie vzoriek pre CHNS-O analyzátor
5. Piecka P330 (Nonertherm)
6. Prístroj na stanovenie vlhkosti MLB N (Kern)
7. Spektrofotometer VIS DR2800
8. Titrátor TA20 plus (SI Analytics)
9. Prístroj na hydrolýzu pomocou mikrovlnového žiarenia Ethos One  (Milestone)
10. Homogenizátor GM 200 (Retsch)
11. Stolná centrifúga (Hettich)
12. Laminárny box Ekokrok
13. Sušička Memmert
14. Kultivačný box Incucell
15. Biologický mikroskop BA400 (Motic)
16. Predvážky Kern, analytické váhy SI-234A, trepačka, automatické pipety, pH meter, oxymeter, prenosný analyzátor plynov Binder
17. Termostat s vaňou a malý reaktor

Laboratórium alternatívnych zdrojov energie
Prístrojové vybavenie:
1. Kalorimeter IKA C200 (IKA)
2. Hustomer DMA 4100 M (Anton Paar)
3. Destilačné zariadenie pri zníženom tlaku Heidolph
4. Fermentačné 200 L nerezové nádoby
5. Lis oleja Farmet
6. Kombinovaný nízkoteplotný vykurovací systém
7. Lisy na pelety, brikety