Energia z biomasyBiomasa  patrí k najstarším a najvýznamnejším zdrojom energie,ktoré človek  dodnes človek využíva.
Pred viac ako štyri tisíc rokmi objavil oheň a na základe toho si výrazne  zvýšil kvalitu života. Palivové drevo bolo dlhý čas  dôležitou súčasťou  života všetkých spoločenských vrstiev. Biogenné paliva  boli v dôsledku priemyselnej revolúcie  nahradené fosilnými palivami. Človek dnes spaľuje viac fosilných palív ,ako vzniklo za tisíc rokov.  Až zvýšujúce sa riziko  ohrozenia životného prostredia  a života na zemi  vôbec  viedlo v 20.storočí  k uvedomeniu si a k návratu k využitia  tradičných životne prostredie šetriacích nosičov energie –biomasy. Pretože biomasa je látka biologického čiže rastlinneho pôvodu  je negenerovaným nosičom energie .V súčasností si stále viac vyspelých krajín sveta uvedomuje obmedzenosť    zásob fosilných palív  a rizika s tým spojené . Preto sa do popredia záujmu dostávajú obnoviteľné nosiče energie (ONE).

Pre posilnenie energetickej bezpečností a nezávislosti  krajín Európskej únie na dodávkach energie z problémových krajín a regiónov  sa stáva kľúčovou otázkou  diverzifikácia  energetických zdrojov ,. Ich využívanie  je jedným   z možných  spôsobov  znižovania závislostí  na  fosilných palivách  a znižovania  produkcie  emisií  do prostredia. Praktický to znamená  zvýšiť podiel  výroby energie  z
obnoviteľných nosičov  na celkovom objeme  spotrebovanej energie. Pre Slovensko z hľadiska geografickej polohy, štruktúry územia a pokrytia povrchu lesmi , lúkami a pôdou je biomasa kľúčovým energonosičom Pod pojmom biomasa rozumieme  všetku organickú hotu , ktorá vznikla  pomocou fotosyntézy  ,alebo hmotu živočišného pôvodu. Je to v postate zakonzervovaná  slnečná energia , ktorú rastliny  vďaka fotosyntéze premieňajú na organickú hmotu. Čistá biomasa  je priradená do kategórie biopalív . ktoré majú hmotnostné  podiely horľaviny h , popolovín A,. a vody W rovne jednej t.j  h+W+A=1

Biomasa  ma význam nielen ako  zdroj energie , ale môže  prispieť   k zlepšeniu ekonomicko-sociálnej situácie  v ekonomický znevýhodnených regionoch. Slovensko v porovnaní  s bývalými členskými  krajinami (EU 15) výrazne zaostáva  vo využívaní  biomasy ako  obnoviteľného nosiča energie. Podľa údaJOV  Ministerstva hospodárstva   SR   biomasa v súčasností pokrýva  asi 4,8 %  spotreby primárných zdrojov energie. Podľa prognóz    v klimatických podmienkach, aké sú na Slovensku  je reálný  potenciál energie z biomasy  12-14% podielu    na celkovej spotrebe energie. Pre  realizáciu strategických cieľov v oblasti  využitia potenciálu biomasy  bolo vládou schválených  viacero strategických  a programových dokumentov ,ktoré vychádzajú  z energetickej politiky EU a Akčného programu pre biomasu prijatého Európskou komisiou.
 Za základ Európskej energetickej politiky  možno považovať Strategické ciele  vyjadrené modelom 3x20 . Čo v praktickom vyjadrení predstavuje model:

  • Úspory energie  o 20% oproti plánu v roku 2020,
  • Redukciu skleníkových plynov  o 20% v porovnaní s rokom 1990,
  •  20 % -ný podiel   energie vyrobenej  z obnoviteľných nosičov  na celkovej spotrebe energie,
Energia z biomasy môže prispieť k tvorbe pracovných miest, vytvára  synergický efekt prostredníctvom regionálného  partnerstva  , podporuje  sa rozvoj vedy , výskumu  a inovacií, vytvára možností vytvárania sieti vykurovania. Je to energia bez kríz a je príspevkom k ochrane klímy.

 

 

Biomasa – je kľúčom k uzavretému kolobehu CO2 v prírode a eliminuje tzv. skleníkový efekt. Pretože pri spaľovaní biomasy sa síce CO2 tiež uvoľňuje, ale približne rovnaké množstvo CO2 je fotosyntézou pri raste biomasy spotrebované.
Biomasa je chemicky viazaná energia slnka, ktorá využívajú rastliny pri raste v rámci foto-syntézy. Je to jeden z najuniverzálnejších a naj-rozšírenejších zdrojov energie na Zemi. Biomasa je variabilná a multilatentná, pričom môže uspo-kojovať energetický dopyt pri výrobe elektrické-ho prúdu, tepla, prípadne trh s pohonnými látkami. Výhodou biomasy na Slovensku je skutočnosť, že je rovnomerne rozmiestnená na Slovensku, produkuje sa každoročne, poľnohos-podári vlastnia technické prostriedky na jej pes-tovanie, zber a úpravu a v neposlednom rada rastie záujem a chuť o túto činnosť. Biomasou nazývame materiál živočíšneho alebo rastlinného pôvodu vhodný na priemyselné a energetické využitie (Viglasky, Suchomel, Laugova, Gefert, 2006) .

 


 


Až zvyšujúce sa uvedomenie zhľadiska životného prostredia vposledných 20 rokoch viedlo kuvedomeniu si možnosti využívania dorastajúcich a životné prostredie šetriacich zdrojov energie–biomasy.