Výskum a vývoj


 

Výskumno vzdelávacie centrum bioenergie

 

Vzniká v súvislosti s riešením projektu ITMS 26220220063 Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie  biomasy v rámci Operačného programu Výskum a vývoj EÚ  od 2007-2013.

Projekt výskumno vzdelávacieho centra bioenergie je realizovaný v areáli PD Kapušany pri Prešove v spolupráci s EU Bratislava a TU Košice. Súčasťou VVCB je bioplynová stanica o výkone 180 kWh. s automatickým monitorovaním a vyhodnocovaním prevádzkových parametrov vstupov a výstupov. Výskumno vzdelávacie centrum bude plniť úlohu širokého otvoreného fóra pre informácie, odbornú orientáciu a tvorbu mienky.

 

Získavanie informácií

 •       technické know-how a prehliadka zariadení na OZE
 •       získanie odbornosti a ďalšie vzdelávanie
 •       produkcia surovín a obnoviteľné poľnohospodárstvo

Cieľové skupiny:

 •       deti a mládež, školské zájazdy
 •       zaujímajúci sa dospelí a neziskové organizácie
 •       potenciálni prevádzkovatelia energonosičov a obce

Popritom bude plniť tiež nasledujúce požiadavky:

 •       fundované odborné poradenstvo
 •       všeobecne zrozumiteľné informácie a rady
 •       životné príhody podporujúce vzory konania
 •       pedagogiku v oblasti životného prostredia

Výskumná časť projektu je zameraná:

 • prehlbovanie poznatkov o technológiách na výrobu bioplynu, tepla a pohonných látok a ich odlišnostiach od ostatných techník výroby energie
 • realizácia využitia primárnych, sekundárnych a ostatných pôd, racionalizácia procesov výroby a obnoviteľných surovín v podmienkach znevýhodnených regiónov výskum parametrov technologických procesov pri využití rôznych druhov obnoviteľných surovín, zisťovanie účinnosti výroby elektrickej energie, tepla a pohonných hmôt
 • ekonomické analýzy efektívnosti a účinností energetických nosičov
 • výskum rýchlorastúcich drevín a špeciálnych plodín pre potreby výroby tepla a elektriny a pohonných látok.

 

 

V rámci výskumu budú riešené problémy všetkých ekonomických procesov. Tvorba modelových podnikov v rámci stanovených jednotiek, bonity pôdy, orientovaných na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo:

 • technologických procesov: zamerané na využitie optimálnych technologických riešení výroby, spracovania a využitia energetických nosičov
 • ekologických procesov: v rámci ktorých bude pozornosť sústredená na analýzu optimálneho využitia biomasy a jej vplyvu na životné prostredie.

 

 

Náplň Činností  VVCB Kapušany

Projekt výstavby zariadenia na výrobu energie z fytomasy vo VVCB Kapušany

Problémom dnešnej doby nie je ani tak nedostatok energie – kapacita zdrojov energie, ale spôsob akým ju využívame. Existenčným, ale riešiteľným problémom je vysoká a stále vzrastajúca spotreba fosílnych palív. Zásoby týchto fosílnych palív sú konečné, neobnoviteľné a vyčerpateľné v relatívne dohľadnej dobe o čom dnes už nik nepochybuje. Rovnocenná jednoduchá náhrada za tieto zdroj dnes neexistuje a prijateľným riešením tejto situácie môže byť len účinné uplatnenie aktuálnych vedomostí, či ľudskej inteligencie v najvšeobecnejšom zmysle slova. Význam zdrojov obnoviteľných nosičov nie je v tom, že by zásadne a rýchlo zmenili energetickú bilanciu. Dnes sú však dôležité preto, že môžu splniť mnohé lokálne požiadavky.
Ekonomická univerzita PHF Košice , Technická univerzita, Strojnícka fakulta a Fakulta BERG spolu s PD Kapušany pripravili a zrealizovali pilotný projekt Výskumno vzdelávacieho centra, ktoré bude slúžiť na výskum, vzdelávanie a k príprave poslucháčov a odborníkov z praxe so zameraním na výrobu a využitie obnoviteľných zdrojov energie. V centre sa budú pripravovať absolventi bioenergetického manažmentu, biogénneho manažmentu a koordinovať spoluprácu a kooperovať pri príprave a realizácii využitia biomasy a výstavbe energetických nosičov v praxi. Umožní sa samospráve a školám na  I. a II. stupni príprava a vzdelávanie v oblasti využitia obnoviteľných surovín a energie.

Projekt predpokladá znalosti z oblasti:

 • rastlinnej a živočíšnej výroby
 • kritériá výroby z energetických obilovín
 • procesnú techniku
 • výrobu zariadení na optimalizáciu procesných systémov
 • poznatky z oblasti ekológie
 • poznatky z oblasti logistiky a distribúcii

Výroba surovín:

 • trvalo udržateľné poľnohospodárstvo,
 • rastlinná výroba a výber odrôd,
 • kvalitatívne kritériá a skladovateľnosť.

 

Výroba tepla:

 • kotly a spaľovacia technika
 • efektívnosť a ceny energie
 • ekologická bilancia škodlivín

Lokálne výhrevné siete

 • združenia výrobcov a spotrebiteľov
 • roľník ako výrobca energie