Welcome in our site !


Online visualisations

Check out new presentation

 

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
15-16.10. 2014 KAPUŠANY - PREŠOV

INOVAČNÉ PROCESY PRI VÝROBE ENERGIE NA BIOPLYNOVÝCH STANICIACH

Cieľ konferencie: Posúdenie a prezentácia výsledkov výskumu a poznatkov z praxe pri výrobe energie na BPS.

Rokovací jazyk: Slovenský, Česky, Poľsky, Rusky, Anglicky, Nemecky


Medzinárodný vedecký výbor konferencie

Predseda: Doc. Ing. Matej Polák, PhD., VVCB Kapušany, EU v Bratislave

Členovia:    
Prof. Ing. Jozef Vigláský, CSc.,TU Zvolen
Prof. Dr.hab.Adam Gula,Uniwer. Horniczny Krakow
Prof. Ing. Imrich Koštial, CSc.,TU Košice
Prof. Ing. Ján Gaduš, CSc.,SPU Nitra
Prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc. UNIPO, Prešov
Doc. Ing. Ivan Kron, CSc.VVCB, Kapušany
Prof. Dr Viktor Bunda,CSc,SUUkrajina

Organizačný výbor: Ing. Daniela Inášová, Ing. Alena Hricindová, Mgr. Ján Sarvaš


Prejednávané okruhy problémov

Vedúci Sekcie BPS:  Prof. Ing. Ján Gaduš, CSc., Doc. Ing. Matej Polák, PhD.

  • Zvýšenie efektívnosti výroby bioplynu na BPS (ekonomika výroby energie)
  • Modernizácia BPS
  • Racionalizácia a zefektívnenie procesov fermentácie
  • Využitie odpadového tepla BPS
  • Racionalizácia využitia pôdneho fondu pri výrobe energie z biomasy
  • Využitie potenciálu pri rozvoji regiónov

Sekcia environmentálna: Prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.                  

  • Zhodnocovanie odpadov z poľnohospodárstva na výrobu energie
  • Využitie biokalov
  • Využitie inváznych rastlín pre energetické účely
  • Výstavba kompostárni
  • Environmentálny vplyv BPS

Sekcia študenti: Mgr. Ján Sarvaš

  • Biomasa ako zdroj energie
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Zhodnocovanie odpadov


Program konferencie


9:00 – 10:00 Prezentácia
10:00 – 10:10 Slávnostné otvorenie konferencie- Doc. Ing. Matej Polák, PhD VVCB Kapušany
10:10 - 10:25 Možnosti efektívneho využitia spalín pri kogenerácií na sušenie   biomasy v praxi. Prof. Ing. Imrich Koštial, CSc., TU Košice
10:25 – 10:40 Implementácia biomasy ako energonosiča v podmienkach Poľska-Prof.    
Prof. Dr. Hab. Adam Gula, Akademia Horniczna Krakow
10:40 – 10:55 Súčasnosť a vývojové tendencie vo vyu-
Žívaní bioplynových staníc na Slovensku Prof. Ing. Ján Gaduš, CsC
10:55 – 11:10 Cielené pestovanie biomasy a jej využitie na Slovensku a v krajinách
EU-Prof. Ing. Jozef Viglasky,CsC, TU vo Zvolene
11: 10 - 10:30 prestávka -občerstvenie
11:30 – 11:45 Ako zvýšiť efektívnosť bioplynovej stanice. Laboratórna analýza   a monitoring procesov fermentácie. Doc. Ing. Ivan Kron,CSc, VVCB Kapušany
11:45 – 12:00  VVCB Kapušany: Biomasa a jej využitie pri tvorbe a realizácii     
Rozvoja vidieka. Doc. Ing. Matej Polák,PhD, VVCB Kapušany
12:00 – 12:15  Environmentálne aspekty využitia pôdneho fondu pri výrobe energie z biomasy. Prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc., UNIPO Prešov
12.15 – 12:30 Ing. Pavol Porvaz, CSc., VU Agroekológie Michalovce: Inovácie v oblasti pestovania a využitia energetických rastlín pre výrobu bioplynu.
12:30 – 12:45 Vystúpenie zástupcu Ministerstva pôdohospodárstva.
12:45 – 13:00 Výstavba BPS v podmienkach Poľska. Doc. Ing. Leszek Kawa, Poľsko.
13:00 -  14:30 Obed
15:00 – 17:00 Rokovanie v sekciách.
19:00 – Slávnostný večer

 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
ENERGY FROM BIOMASS – THE WAY TO PROSPERITY OF DISADVANTAGED REGIONS

06.-08.11.2013
Kapušany, Bardejovské kúpele

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie a otvorenie centra VVCB, Kapušany pri Prešove, Bardejovské Kúpele, 06. - 08.10.2012,
Zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063
Pre stiahnutie klikni na tento odkaz

 

Biomass is one of the oldest and most important sources of energy, used by the humans up to present time.

The flame, which was discovered more than four thousands years ago,  became the basis of a significant increasing of the humans quality of life. The firewood was for a long time an important part way of lives of the wholes groups of society. The biogenic fuel as a result of industrial revolution was replaced by the fossil fuels. Presently   more fossil fuels is burned, as was generated in the last thousands of years. Increased risk of  the  environment and  of the whole ;life on the earth reworked the awareness of the return to the traditional environmentally friendly biomass energy carriers. Because  the biomass is a biological substance of plant origin  it is not generated energy carrier. Contemporary more and more developed countries of the world has awareness of  the limitations  of fossil fuels and the risks involved o fit.. Therefore,  the priority are receiving the renewable energy carriers (ONE).

 

Three renewable energy sources – solar, wind and biomass