VzdelávanieVVaICB plní úlohy otvoreného fóra pre prínos informácií, odbornú orientáciu a praktickú ukážku ONE pre cieľové skupiny: 
 •   deti a mládež zo základných a stredných škôl, 
 •   vysoké školy, 
 •   neziskové organizácie, 
 •   potenciálni prevádzkovatelia energetických nosičov.

Zabezpečuje a realizuje vzdelávanie, školenia a prípravu odborníkov a špecialistov v oblasti: 
 •   trvalo udržateľného rozvoja, 
 •   obnoviteľných surovín, 
 •   manažmentu biomasy určenej na výrobu elektrického prúdu, tepla a pohonných látok 
 •   obnoviteľných nosičov energie, 
 •   biogénneho manažmentu, 
 •   praktickej prípravy odborníkov pre obsluhu strojov a zariadení určených pre zhodnocovanie biomasy, 
 •   informácií a poradenstva, 
 •   biogénneho manažmentu energie.

 

Štruktúra vzdelávania vo VV a IC na EU PHF- Kapušany pri Prešove

 

A)Komunálne služby

 

B) Energetické služby

Komunálna technika
(špecializácia) služby obecné

(špecializácia) – ONE

 

Modul A:
Školiace programy:
a) pre obce a firmy s orientáciou

 • na využitie ONE
 • využitie komunálneho odpadu
 • starostlivosť o krajinu 80 h).

b) pre špecialistov na využitie a obsluhu bioplynových staníc
-   obsluha, údržba a využitie (rozsah 50 h).

c) pre špecialistov na využitie slnečnej energie 20 h.

d) pre špecialistov na výrobu biomasy a spaľovanie biomasy 50 h.

Modul B:
Vzdelávacie programy:

a) príprava bioenergomanažérov
Program je určený pre bakalárov ekonomickej špecializácie marketing manažment a pozostáva z disciplín:

 • obnoviteľné poľnohospodárstvo
 • energia a jej využitie
 • obnoviteľné nosiče energie
 • komunálne služby a starostlivosť o krajinu

Rozsah výučby: bloková výučby 4/4 1x za dva týždne a dvojtýždňová prax a príprava a vypracovanie projektu zameraného na aplikáciu na využitie ONE. Plánovaný rozsah výučby 100 hodín.
b) príprava energomanažérov
Program je určený pre bakalárov ekonomického alebo technického  zamerania s profiláciou na manažovanie energetických projektov ONE.
Program pozostáva z disciplín:

 • Energetická politika v EÚ a na Slovensku a jej realizácia v zmysle zákona o energetike.
 • Ekonomika ONE
 • Trvaloudržateľný rozvoj
 • Výroba a využitie biomasy pre účely spaľovania
 • Technológia výroby, peliet, brikiet a štiepkov.

Modul sa ukončí 1 týždňovou praxou a vypracovaním projektu využitia ONE s aplikáciou v konkrétnych podmienkach obce, alebo firmy. Modul na plánovaný rozsah výuky 80 hodín.

 

 

Školiace programy:

 • Školenie technikov a odborníkov pre využitie ONE, obsluhu strojov a zariadení komunikačného charakteru, triedenie a využívanie komunálneho odpadu, starostlivosť o krajinu.

Kurz v rozsahu 60 – 80 hodín je určená pre odborníkov, ktorý majú stredoškolské vzdelanie, alebo výučný list s maturitou. Kurz pozostáva z prednášok a praktických cvičení zameraných na zvládnutie procesov výroby a využitia biomasy, odpadov na obsluhu strojov a zariadení na zber, triedenie a spracovanie biomasy a komunálneho odpadu. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci po absolvovaní kurzu získa certifikát o absolvovaní kurzu.

 • Školenie obsluhy a prevádzky bioplynovej stanice:

Kurz v rozsahu 100 – 120 hodín je určený pre potenciálnych  uchádzačov o profesiu obsluhu a údržbu BPS.
Absolvent kurzu získa oprávnenie na obsluhu a prevádzku BPS (vrátane údržby). Rozsah a náplň školenia tvorí sylabus tohto školenia.

 • Školenie špecialistov na využitie a prevádzku slnečných kolektorov a fotovoltaiku.

Kurz  rozsahu 20  hodín je určený pre záujemcov o využitie slnečnej energie na ohrev vody a výrobu elektrickej energie v domácnostiach a firmách. Kurz pozostáva z odborných a praktických seminárov a meraní na zariadeniach využívaných v praxi.

 • Školenie pre odborníkov na získavanie a zhodnocovanie biomasy a dendromasy na účely spaľovania.

Kurz v rozsahu 80 hodín je určený pre záujemcov, ktorí budú pracovať s technologickými zariadeniami, ktoré slúžia na zber, spracovanie a zhodnocovanie biomasy na účely spaľovania. Kurz pozostáva z odborných prednášok a seminárov na zariadeniach, ktoré slúžia na tieto účely v praxi.
K dispozícii bude pracovisko výroby a spracovania rastlinnej biomasy a dendromasy. Peletovací a briketovací stroj + pec na trojstupňové spaľovanie štiepky peliet a brikiet.
Školenie špecialistov na výrobu repkového metylesteru RME (bionafty).
V rámci kurzov sa pracovníci z praxe školení so zameraním na využitie zariadení na lisovanie olejnín (repky, slnečnice) s možnosťou aplikácie (miešania) s fosilnými palivami, alebo s priamym využitím na pohon automobilov a traktorov. Kurz v rozsahu 60 hodín bude pozostávať z teoretických prednášok z rastlinnej produkcie, technológie lisovania olejnín, miešania z fosilnými palivami a využitia odpadov z lisovania.

Praktické exkurzie:

 • Pre žiakov základných a stredných škôl:

Exkurzie budú zamerané na ukážku pestovania a zber energetických rastlín na energetické deje v prírode.

 • na význam trvaloudržateľného rozvoja a udržiavania prírody (vody, vzduchu, lesa a polí) v rovnováhe s človekom.
 • na ukážku využitia energetických surovín z poľnohospodárstva a lesa a ich premenení v zariadeniach VVaIC na energiu (elektrický prúd a teplo).
 • na virtuálne deje a modelovanie ONE pre ich reálne využitie v praxi.
 • Na dosahovanie ekonomických efektov a zabezpečenie nezávislosti krajiny od dodávok fosilných nosičov energie.
 • Poradenská činnosť s ukážkou ONE:

V rámci tejto činnosti bude poskytované odborné poradenstvo a odborná pomoc pri vypracovaní projektov pre individuálnych zákazníkov, obce a firmy ktorí budú chcieť využívať ONE pri zabezpečovaní tepla alebo elektrického prúdu v rámci rodinného domu, firmy, alebo obce.

Ťažiskové body školiaceho centra:

 • Vzdelávanie detí a mládeže (hravou formou) exkurzie deti a mládeže zo škôl, školské zájazdy
 • Vzdelávanie študentov VŠ a doktorandov VŠ a univerzít.
 • Príprava odborníkov, (školenia, kurzy, semináre).
 • trvalo-udržateľný rozvoj a poľnohospodárstvo
 • dorastajúce suroviny (obnoviteľné suroviny).
 • technika na spaľovanie surovín
 • biogénne látky na výrobu elektrického prúdu a manažment bioenergie
 • obnoviteľné zdroje energie
 • Príprava špecialistov pre potenciálnych prevádzkovateľov energonosičov
 • obsluha prevádzky zariadení bioplynových staníc
 • obsluha prevádzky slnečných kolektorov a fotovoltaiku
 • obsluha zariadení na výrobu pohonných látok (bionafty a etanolu).

 

Školiaci program pre získanie poznatkov a zručnosť v oblasti biomasy bude obsahovať nasledujúce moduly:

Všeobecné poznatky:

 • Rastlinná výroba a živočíšna výroba
 • Technické procesy výroby a spracovania biomasy
 • Kritéria produkcie pre výrobu energie so zrna a semien
 • Navrhovanie a optimalizácia systému obnoviteľnej energie

Manažér bioenergie:

 • Produkcia obnoviteľných surovín
 • obnoviteľné poľnohospodárstvo
 • rastlinná produkcia a voľba odrôd
 • kvalitatívne kritéria a skladovanie surovín
 • Výroba tepla:
 • kotle a spaľovacia technika
 • účinnosť a efektivita a ceny
 • eko bilancia a vypúšťanie škodlivín do ovzdušia

 

 • Lokálne obnoviteľné siete energie
 • výrobcovia – spoločnosti spotrebiteľov
 • roľník ako výroba a dodávateľ energie.

Učebné osnovy:
Teoretická časť
V závislosti od špecifikácie zamerania absolventov, budú prednášky obsahovať vybrané témy z oblastí:

   • Prírodné zdroje – neobnoviteľné aj obnoviteľné, ich racionálne využívanie a ochrana
   • Biomasa – najvýznamnejší domáci zdroj obnoviteľnej formy energie
   • Využitie biomasy v sektore energeticky a jej environmentálne aspekty
   • Ekonomické zhodnotenie využitia biomasy v sektore energetiky

 

Praktické cvičenia:
Budú doplnením prednášok, v oblastiach kde bude nevyhnutné upevnenie resp. precvičenie teoretickej časti, ako je uvedené vyššie. Do istej miery bude obsah cvičení prispôsobený oblasti špecifikácie absolventov, ako napr. optimalizácia technických parametrov spaľovacích zariadení pre podniky, plán pestovania a spracovania fytomasy a dendromasy na energetické účely pre subjekty poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ekonomické kritériá/bilancie pre samosprávy a pod.
Profil absolventa:
Absolventi získajú teoretický základ a praktické skúsenosti potrebné pri hodnotení zámeru zmeny palivovej základne, a to tak z technického ako aj z ekonomického aspektu. Uplatňovaním uvedených pestovných opatrení, doporučených metódach ťažby a pestovateľskej koncepcie je možné zvýšiť ekologicko - environmentálnu stabilitu rýchlorastúcich a energetických rastlín na energetických plantážach, znížiť náklady na ich hospodárenie a tým zabezpečiť ich trvalo udržateľný rozvoj. Najnovšie poznatky o biochemických a termochemických premenách biomasy na elektrický prúd, teplo a biopalivá, resp. termických procesoch využívaných v bio-energetike umožnia absolventom sa pohotovo orientovať a rozhodovať pri voľbe správnej bio-energetickej technológie pre ich konkrétne regionálne podmienky.

Metódy výučby:
            Pri realizácii teoretického obsahu odborných kurzov sa bude uplatňovať forma prednášky. Praktické cvičenia budú vykonávané v učebni – výpočty, alebo počas exkurzie na demonštračných objektoch. Uvedené objekty tvoria najmodernejší bioenergetický systém energonosičov, ktorý umožňuje jednoznačne demonštrovať výhody technológie z praktického hľadiska (trvalá prevádzka v rámci VVCB EU-PHF Kapušany) pre poslucháčov vzdelávacích kurzov,  pre poradenstvo a výskum.

Pracovná náplň manažéra strediska vyplýva z personálnej matice projektu AV 4/0046/2007, Projektu NFP-262–501200-18, rekonštrukcia a modernizácia priestorov PHF EU – obstarávanie IKT  – vybavenia laboratórií a technológie. A po prípadnom schválení projektu OP VaV-2009/2.2/02-SORO  - nové technológie pre energeticky, environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy, tiež zabezpečenie realizácie projektu.

 

Dokumentácia o lektorskom zabezpečení:

Odborní garanti kurzu:
Prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc. – je profesorom na TU Zvolen v odbore „Technika a mechnizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby“ a špecialista na problematiku využívania ONE.
Doc. Ing. Matej Polák, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave – je docentom na EU PHF Košice v odbore „Technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby“ a špecialistom na využívanie ONE.

Dokumentácia o lektorskom zabezpečení
Prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.  – pôsobí na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky na TU Zvolen. Má dlhodobé skúsenosti a pedagogické predpoklady vedenia a odborného zabezpečenia kurzu. Viac ako 30 rokov pôsobí v odbore so zameraním na využívanie zdrojov obnoviteľných nosičov energie na TU Zvolen. Vychoval v odbore viac ako 50 diplomantov. Už 9 rokov pôsobí vo funkciách: podpredsedu Európskej asociácie pre energetické využívanie biomasy (AEBIOM) a predsedu Slovenskej asociácie pre energetické využívanie biomasy (SK-BIOM). Tieto aktivity sú zamerané na zavádzanie nových teoretických a praktických poznatkov do praxe energetiky na báze biomasy a sú zamerané na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti na Slovensku. Uvedené aktivity zvyšujú poznatkovú a odbornú úroveň pracovníkov energetickej praxe.

Doc. Ing. Matej Polák – pôsobí na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je autorom 2 projektov AV so zameraním na ONE, 2 projektov EU zo štrukturálnych fondov a 10 projektov v rámci Akcie Rakúsko – Slovenská Republika, spolupráca vo vede a vzdelávaní so zameraním na využitie regionálnych potenciálov v čítane potenciálu ONE. Má dlhoročné skúsenosti zo spolupráce s rakúskymi inštitúciami a univerzitami, ktoré buď realizovali alebo prevádzkujú strediská zamerané na využitie ONE. Jedná sa o: Osterreichische Biomasse Verband, OKL Rakúsko, Grune Lagune – LF – Tuln. Absolvoval viac ako 10 spoločných projektov s prípadovými štúdiami orientovanými na využite biomasy v energetike, na výrobu biopalív a výroby tepla. Je spoluautorom prvého projektu na výrobu biodieslu na Slovensku v Agrifobe Stakčín. Uvedené aktivity zvyšujú poznatkovú a odbornú úroveň pracovníkov energetickej praxe.

Dr.H.c. Prof. Ing. Ján Jech, CSc.  – Je riadnym profesorom na SPU Nitra v odbore „Technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby“ a špecialista na zberové stroje a techniku pre zber poľnohospodárskych plodín. Je autorom viac ako 20 projektov a vynálezcom v oblasti kombajnového zberu. Vychoval viac ako 150 diplomantov, 12 doktorandov  a publikoval viac ako 120 vedeckých prác a článkov doma i v zahraničí, y toho viac ako 20 v karentovaných časopisoch. Je spoluautorom technologickej linky na zber, úpravu a spaľovanie slamy v praxi. Viac ako 10 rokov pracoval vo funkcii riaditeľa združenia výrobcov poľnohospodárskej techniky.

Prof. Ing. Ondrej Hronec  DrSc. – odborník špecialista v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a životného prostredia. Bude zabezpečovať prednášky z oblasti problematiky ekológie a životného prostredia.

Ing. Pavol Porvaz, CSc. – samostatný vedecko – výskumný pracovník vo Výskumnom ústave agroekológie Michalovce. Viac ako 6 rokov sa venuje výskumu energetických rastlín a drevín. Publikoval viac ako 40 vedeckých prác doma i v zahraničí. Dosahuje veľmi pekné výsledky v pestovaní energetických rastlín určených na výrobu tepla a palív.

Ing. Jana Naščáková, PhD. – je odbornou asistentkou v odbore „ Ekonomika poľnohospodárskej výroby“. V poslednom období sa orientuje na ekonomiku využitia ONE. Prednáša a vedie cvičenia študentov na EU PHF Košice.

Ing. Vladimír Kocák – asistent, doktorand. Je absolventom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie. V doktorandskom štúdiu sa orientuje na ekonomiku a zhodnotenie investície do ONE. Úzko spolupracuje s vedúcim riešiteľom projektov a manažérom strediska VVCB Doc. Ing. Matejom Polákom, PhD. a je jeho zástupcom.