Rekonštrukcia a modernizácia


 

Rekonštrukcia a modernizácia priestorov, obstaranie IKT, vybavenia a
laboratórno-technologického zariadenia


Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, Operačným programom VÝSKUM a VÝVOJ a Agentúrou Ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu SR.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS kód: 26250120018
Miesto realizácie projektu: Kapušany 567, Kapušany 082 12
Kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO
Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os: 5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Prezentácia projektu:Model  procesov inovácie vzdelávania a výskumu v rámci univerzít na Slovensku.

Súčasná doba, ktorú charakterizuje prienik  informačných a komunikačných technológií do všetkých odvetví národného hospodárstva kladie vyššie nároky aj na   univerzity   ,ako centra  vzdelaností, výskumu a pokroku. Väčšina univerzít len veľmi  pomaly reaguje na zmenenú situáciu na pracovnom trhu . Len ťažko mení zaužívané postupy a študijne programy. A prispôsobuje ich skôr vlastným požiadavkám než aktuálnym potrebám trhu. To spôsobuje previs ponúk profesií na trhu o ktoré nemajú firmy záujem. Je potrebné prelomiť psychologickú bariéru v podnikaní na univerzitách. Univerzity by sa mali stať centrami teoretickej a praktickej prípravy pre uplatnenie absolventov v praxi. Táto aktivita by mala finalizovať výsledky pedagogickej a výskumnej činnosti a spätne ich podporovať - spolufinancovať. Pedagogický proces by mal  úzko súvisieť s výskumom mal by využívať výsledky výskumu a viesť pedagógov A poslucháčov k získavaniu teoretických a praktických zručností v oblasti podnikania so zameraním na konkrétnu oblasť hospodárstva. Výsledkom týchto procesov prípravy poslucháčov pre prax by mali byť výstupy univerzity  v podobe úspešných absolventov schopných riešiť  problémy firiem, regiónu, samosprávy, ako aj inovatívne riešenia ktoré by našli uplatnenie nie len v ramci Slovenska, ale celej Európskej únie.


Harmonogram realizácie projektu

Číslo a Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

(štvrťrok/rok)

Ukončenie realizácie aktivity

(štvrťrok/rok)

Aktivita 1.1

Rekonštrukcia objektu v ošiciach

III./2009

III./2011

Aktivita 1.2

Rekonštrukcia objektu v Kapušanoch

IV./2009

III./2011

Aktivita 2.1

Obstaranie vybavenia a IKT vybavenia v Košiciach

I./2010

III./2011

Aktivita 2.2

Obstaranie vybavenia, IKT vybavenia a laboratórno-technologických zariadení v Kapušanoch

I./2010

III./2011


Podrobný opis aktivity

Aktivita č. 1.1 Rekonštrukcia objektu v Košiciach
Aktivita č. 1.2 Rekonštrukcia objektu v Kapušanoch
Aktivita č. 2.1 Obstaranie vybavenia a IKT v Košiciach
Aktivita č. 2.2 Obstaranie vybavenia, IKT vybavenia a laboratórno-technologických zariadení v Kapušanoch