PROJEKT AV 4/0046/2007


 

Výskumno vzdelávacie centrum bioenergie


Projekt bol ukončený v roku 2009.

Anotácia projektu:
Projekt výskumno vzdelávacieho centra bude plniť úlohu širokého otvoreného fóra pre informácie, odbornú orientáciu a tvorbu mienky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a súčasne bude slúžiť na výskum a technickú aplikáciu nových riešení využitia obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach východného Slovenska. Centrum bude slúžiť na zber a prenos informácií a k príprave a vzdelávaniu (študentov, odborného personálu a znevýhodnených skupín obyvateľstva). Toto centrum bude obsahovať 3 moduly: infocentrum, demonštračné stanice energetických nosičov a energetické modulové deje.

Projekt je zameraný na výskum, vzdelávanie a poradenstvo v oblasti využitia obnoviteľných nosičov energie. Ťažiskom projektu je podpora a rozvoj silných regionálnych stránok ONE, vytváranie synergických efektov tvorbou tímovej a partnerskej spolupráce, príspevok k ochrane klímy a zmiernenie dopadov energetickej krízy na ekonomiku znevýhodnených regiónov Slovenska a vytváranie pracovných miest na vidieku.


1. modul INFOCENTRUM

Energia a životné prostredie-stredisko pre informácie a siete informácií bude vybavené výpočtovou technikou, ktorá umožní jednak využitie informácií v rámci globálnych sietí a bude napojené na jednotlivé demonštračné stanice energetických nosičov. V infocentre budú inštalované informačné tabule, ktoré bude znázorňovať komplexné témy. Súčasťou infocentra bude aj energetický bufet s ekologickým okienkom, ktorý zorientuje návštevníka v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Ďalej tam bude uvedená energetická potreba pre potraviny a priemyselné výrobky z hľadiska ochrany klímy. Súčasťou infocentra bude aj výstava ktorá poskytne krátky historický prehľad o súvislostiach využívania surovín, technického vývoja a existujúcich spoločenských a hospodárskych formách. Toto putovanie časom bude obsahovať dva tematické oblasti a skončí v súčasnosti; kultúrne dejiny využívania tepla energie a suroviny, remeslá a sociálne súvislosti.

2.modul DEMONŠTRAČNÉ STANICE ENERGET. NOSIČOV

Miniatúrne modely energonosičov (slnečné kolektory, photovoltaika, biomasa, výroba tepla zo slamy...) výstavka interaktívnych modelov, ktorých sa bude možné dotknúť a pochopiť ich. Návštevník bude môcť sám experimentovať a hravou formou spoznať následok (modely veterných kolies, slnečných kolektorov a iné). Demonštračné objekty a stavebnicové hračky, perpetum mobile, inštalácie OZE na sprostredkovanie súvislosti medzi svetlom, energiou a prácou prostredníctvom zabudovaných riadiacich mechanizmov.
Miesto sily- umelecky upravené miesto zdroja sily na kontempláciu a senzibilizáciu. Tu sa budú môcť návštevníci vyrovnať s vlastnou energiou a vnímaním dospieť ku kľudu, cítiť sa sami sebou, zastaviť sa a natankovať silu skôr, ako sa vrátia spať k výstave. Miesto ohňa- ohnisko s kruhom stromov pre triedu v prírode. Tvoria ho rôzne dreviny. Témou je biológia a výhrevnosť jednotlivých druhov surovín. Budú sa tu môcť konať rôzne podujatia napr. ohňová show alebo letný slnovrat. Pokusné polia s dorastajúcimi surovinami, informačnými tabuľami a pestovanými druhmi rastlín hnojením, zberom a využitím.
Zariadenia na energeticke zrno, Sklenená pec- bude to vykurovací kontajner ako názorný objekt a projekčná plocha pre prezentáciu obnoviteľných zdrojov energie v rámci východoslovenského regiónu.


3. modul ENERGETICKÉ MODULOVÉ DEJE (náučný chodník)

Záhrada odrôd- skúšobné políčka odrôd dorastajúcich obnoviteľných surovín od bodliaka Saflór až po ľan a konope s informačnými tabuľami k téme trvalo udržateľného poľnohospodárstva s ťažiskom na: kvalitné ekologické hnojenie, minimálne spracovanie pôdy a mechanickú ochranu proti burinám. Regionálna výkladná skriňa- pre regionálne alternatívne projekty týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie napr. vo forme informačného mlyna. Ďalším m ťažiskom bude kľúčová otázka roľníkov v otázkach energie, roľník ako výrobca obnoviteľných surovín. Tvorba pohonných zmesí vyrobených z obnoviteľných zdrojov surovín - bioetanol, metylester.

 


Ciele projektu

 

opis.doc