Projekt ITMS 26220220063


 

Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy


Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, Operačným programom VÝSKUM a VÝVOJ a Agentúrou Ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu SR.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS kód: 26220220063
Miesto realizácie projektu: PD Kapušany 568, Kapušany; B. Nemcovej 32, Košice; Tajovského 13, Košice, Bočiar, list vlastníctva č. 9, parcelné čísla 355/1-72,359
Kód výzvy: OPVaV-2009/2.2/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
Začiatok realizácie projektu: Apríl/2010
Koniec realizácie projektu: Jún 2014
Opatrenie 2.2: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

 

Model  procesov inovácie technológií pre zhodnocovanie biomasy

Navrhnuté aktivity projektu zahrňujú komplex úloh: výber a predúpravu vhodných energetických surovín, optimilizáciu procesov fermentácie a kogenerácie a partnerom riešené využitie odpadového tepla v rýchlootáčkovej rotačnej sušiarni a termické spracovanie biomasy v novej technológii trojstupňového spaľovania. Popri realizácii technicko - enrgetických aktivít sa bude priebežne vykonávať ekonomické hodnotenie a analýza rizikových a kvalitatívnych parametrov za účelom vytvorenia všeobecného ekonomického modelu zhodnocovania biomasy. Realizácia projektu bude zahrňovať matematické a ekonomické modelovanie, laboratórne fyzikálne experimenty, návrh a pilotné overovanie funkčnosti inovovaných a nových riešení v rámci VVCB. Prostriedkom zefektívnenia výskumno - vývojovej činnosti je aktívne využitie vzájomne prepojených digitálnych a fyzických modelov a zariadení do ucelených energetických systémov.


Harmonogram realizácie projektu

Číslo a Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

(štvrťrok/rok)

Ukončenie realizácie aktivity

(štvrťrok/rok)

Aktivita 1.1

Optimalizácia procesov fermentácie  a kogenerácie v energetickom zhodnocovaní fytomasy

II/2010

II/2014

Aktivita 1.2

Technológia trojstupňového spaľovania biomasy

II/2010

II/2014

Aktivita 1.3

Rýchlootáčková rotačná sušiareň biomasy

II/2010

II/2014

Aktivita 2.1

Ekonomické aspekty zhodnocovania biomasy

II/2010
II/2014

Aktivita 2.2

Riziká, kvalita a bezpečnosť procesov termického zhodnocovania biomasy

II/2010
II/2014

Aktivita 3.1

Integrovaný informačný portál a diseminácia výsledkov riešenia

II/2010

II/2014


Podrobný opis aktivity

opis.doc