ProjectsClick on the project for more information.


Project ITMS 26250120018 - Rekonštrukcia a modernizácia priestorov, obstaranie IKT, vybavenia a
laboratórno-technologického zariadenia

Project ITMS 26220220063 - New energy technologies for environmetally and economically efficient recovery of biomass

Project AV 4/0046/2007 - Výskumno vzdelávacie centrum bioenergie