Výskumno-vzdelávacie centrum

bioenergie

Projekt výskumno-vzdelávacieho centra bioenergie je realizovaný v areáli PD Kapušany pri Prešove v spolupráci s EU Bratislava a TU Košice. Súčasťou VVICB je bioplynová stanica o výkone 180 kWh. s automatickým monitorovaním a vyhodnocovaním prevádzkových parametrov vstupov a výstupov. Výskumno-vzdelávacie centrum bude plniť úlohu širokého otvoreného fóra pre informácie, odbornú orientáciu a tvorbu mienky.


image

Získavanie informácií

- technické know-how a prehliadka zariadení na OZE

- získanie odbornosti a ďalšie vzdelávanie

- produkcia surovín a obnoviteľné poľnohospodárstvo

Cieľové skupiny

- deti a mládež, školské zájazdy

- zaujímajúci sa dospelí a neziskové organizácie

- potenciálni prevádzkovatelia energonosičov a obce

Popritom bude plniť tiež nasledujúce požiadavky

- fundované odborné poradenstvo

- všeobecne zrozumiteľné informácie a rady

- životné príhody podporujúce vzory konania

- pedagogiku v oblasti životného prostredia

Výskumná časť projektu je zameraná

- prehlbovanie poznatkov o technológiách na výrobu bioplynu, tepla a pohonných látok a ich odlišnostiach od ostatných techník výroby energie

- realizácia využitia primárnych, sekundárnych a ostatných pôd, racionalizácia procesov výroby a obnoviteľných surovín v podmienkach znevýhodnených regiónov výskum parametrov technologických procesov pri využití rôznych druhov obnoviteľných surovín, zisťovanie účinnosti výroby elektrickej energie, tepla a pohonných hmôt

- ekonomické analýzy efektívnosti a účinností energetických nosičov

- výskum rýchlorastúcich drevín a špeciálnych plodín pre potreby výroby tepla a elektriny a pohonných látok

Aplikovaný výskum je orientovaný na:

A. Výskum bioplynových technológií

Výskum bioplynových staníc a zvyšovania výkonností, efektívností a účinností.

- výskum obsahu substrátu-biologicko chemické analýzy

- výskum energetických rastlín pre anaeróbne vyhnívanie a výrobu bioplynu

- výskum a využitie odpadov z poľnohospodárstva na výrobu bioplynu

B. Výskum využitia odpadného tepla z bioplynových staníc na sušenie poľnohospodárskych plodín

- na vykurovanie a na ohrev vody a chladenie

- praktická aplikácia v praxi – stavba komorovej sušiarne v poľnohospodárskej praxi

C. Aplikovaný výskum energetických rastlín, semien na výrobu bioetanolu, biodieslu

- prenos aplikácia poznatkov v praxi

- využitie biopalív a ich odskúšanie v spolupráci s predajcom automobilov a poľnohospodárskych strojov

D. Základný a aplikovaný výskum v reťazci

- pôda - pôdne rozbory – fermentor - fermentačné testy

- odpady z poľnohospodárstva – rozbory - úprava

- reaktivácia odpadov na opätovné použitie vo fermentácií

E. Aplikovaný výskum technológie trojstupňového spaľovania biomasy

- pec na trojstupňové spaľovanie (štiepka, pelety, brikety)

- výskum výhrevností biopalív, množstva spalín, obsah popola a obsahu škodlivín v ovzduší

F. Aplikovaný výskum sušenia – komorovo-šachtovej sušiarne na využitie odpadného tepla z kogeneračnej jednotky –bioplynovej stanice o výkone: 250 kWh, 300 kWhh, 500kWh, 1000kWh (sušenie rastlín, drevnej štiepky a ďatelinotráv a odpadov pri triedení obilnín a kukurice). Rok 2015: Realizácia výskumu v PD Choňkovce

G. Aplikovaný výskum optimálneho využitia odpadov pri výrobe peliet a brikiet.

- laboratórne skúšky na výhrevnosť, obsah popola a škodlivých látok

H. Aplikovaný výskum kvality horenia a spaľovania brikiet a peliet horákmi určenými mi pre kotly na biomasu.

- aplikácia technológie do kotlov na biomasu v praktických. Analýza horenia, obsahu popola a úniku škodlivín pri horení do ovzdušia. Spolupráca pri výskume s firmou Kovo s.r.o., Raslavice okres Bardejov

I. Aplikovaný výskum pestovania, zberu a spracovania nových perspektívnych odrôd energetických rastlín a drevín pre účely výroby biopalív, procesy anaeróbneho vyhnívania a pre účely termického spaľovania, spolupráca s VU Agro - ekológie Michalovce, PD Choňkovce.

J. Aplikovaný výskum energetického rozvoja vybraných obci v rámci Prešovského a Košického VUC

V súvislostí s realizáciou zákona č. 654/2004 a využitím potenciálu pôdy, lesa a organických odpadov na výrobu energie v zmysle programu Európskej komisie o ochrane prírodného potenciálu pôdy, vody, lesa a ochrany ovzdušia.