pic3

Kolobeh oxidu uhličitého

Biomasa

Biomasa vzniká vďaka slnečnej energii a z energetického pohľadu slúži ako jej akumulátor. Výhodou biomasy je, že sa ňou dá pomerne jednoducho a dlhodobo energiu skladovať. Nevýhodou je nízka účinnosť premeny slnečného žiarenia na energiu. Z hektára poľa sa dá za rok získať biomasa s energetickým obsahom 40 až 90 MWh, podľa typu plodiny. To je menej než 1 % slnečného žiarenia, ktoré na túto plochu za rok dopadne. Pri spracovaní biomasy na palivo a jeho spaľovaní na získanie tepla alebo elektriny vznikajú ďalšie straty.Biomasa z pohľadu možného energetického využitia zahŕňa každý organický zdroj obsahujúci viazanú chemickú energiu, t.j. drevo a drevný odpad v rôznych formách, poľnohospodárske plodiny a odpad z nich, odpady zo živočíšnej a potravinárskej produkcie a biologicky rozložiteľné frakcie priemyselného a komunálneho odpadu.

pic3

Zdroje biomasy

Lesná biomasa

Poľnohospodárska

Komunálny odpad

Tuhé paliva

Plynné biopaliva

Tekuté biopaliva

pic1

Princíp solárneho kolektora

Solárna energia

Na zem dopadne za rok 10 x viac energie než ľudstvo spotrebuje. Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka. Na Zem dopadá vo forme žiarenia. Skladá sa z tepelnej a svetelnej energie. Prichádzajú vo forme elektromagnetickým vĺn.

pic2

Princíp veternej turbíny

Veterná energia

Veterná energia patrí z globálneho hľadiska k najvýznamnejším druhom obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa využívajú na výrobu elektrickej energie. Veterné parky v členských štátoch EÚ v roku 2009 pokryli 4,2% celkovej spotreby elektriny. Vietor vzniká nerovnomerným ohrievaním zemského povrchu slnečným žiarením. V dôsledku vzniku oblastí s rozdielnymi tlakmi vzniká prúdenie, ktorého pohybovú energiu možno zužitkovať.

pic3

Geotermálna energia - ilustrácia

Geotermálna energia

Geotermálna energia sa zaraďuje medzi obnoviteľné zdroje energie, hoci v technickom slova zmysle ním nie je. Má pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách. Teplo pod povrchom Zeme je jedným z najväčších zdrojov, ktorý je takmer nevyčerpateľný. Obnovuje sa čiastočne. Zem nepretržite uvoľňuj svoje teplo, pričom teplota zemského obalu stúpa úmerne s rastúcou hĺbkou. S každým kilometrom sa prostredie pod povrchom zeme otepľuje o 20 - 40 °C. Slovenská republika je relatívne bohatá na geotermálne zdroje. Geologické prieskumy naznačujú, že celkový potenciál geotermálnej energie SR činí cca 5,5 tis. MW výkonu. Evidovaných je 116 geotermálnych vrtov s teplotou v rozmedzí od 18 do 129 °C. Najperspektívnejšou oblasťou využitia geotermálnej energie na Slovensku je ložisko v Košickej kotline s rozlohou 200 km2. Strategické je najmä územie obcí Svinica, Ďurkov, Bidovce .Potenciál oblasti bol objavený počas veľkého prieskumu so zameraním na objavovanie ložísk uhľovodíkov ešte z čias ČSSR.. pramene s teplotou 120 - 160 °C, ktoré sa nenachádzajú hlbšie ako 3 km.

pic3

Kolobeh vody na zemi

Vodná energia

Využívanie kinetickej energie vody, najrozvinutejšia medzi OZE, najvýznamnejším OZE. Technický potenciál na výrobu elektriny na základe vodnej energie predstavuje 7 600 GWh za rok. Predstavuje to asi 17 % spotreby elektrickej energie SR.