Pre žiakov základných a stredných škôl:

Exkurzie budú zamerané na ukážku pestovania a zber energetických rastlín na energetické deje v prírode.

- na význam trvalo udržateľného rozvoja a udržiavania prírody (vody, vzduchu, lesa a polí) v rovnováhe s človekom

- na ukážku využitia energetických surovín z poľnohospodárstva a lesa a ich premenení v zariadeniach VVaIC na energiu (elektrický prúd a teplo)

- na virtuálne deje a modelovanie ONE pre ich reálne využitie v praxi

- na dosahovanie ekonomických efektov a zabezpečenie nezávislosti krajiny od dodávok fosílnych nosičov energie


Poradenská činnosť s ukážkou ONE:

V rámci tejto činnosti bude poskytované odborné poradenstvo a odborná pomoc pri vypracovaní projektov pre individuálnych zákazníkov, obce a firmy ktorí budú chcieť využívať ONE pri zabezpečovaní tepla alebo elektrického prúdu v rámci rodinného domu, firmy, alebo obce.


Ťažiskové body školiaceho centra:

Vzdelávanie detí a mládeže (hravou formou) exkurzie deti a mládeže zo škôl, školské zájazdy.

Vzdelávanie študentov VŠ a doktorandov VŠ a univerzít.

Príprava odborníkov, (školenia, kurzy, semináre).

- trvalo-udržateľný rozvoj a poľnohospodárstvo

- dorastajúce suroviny (obnoviteľné suroviny)

- technika na spaľovanie surovín

- biogénne látky na výrobu elektrického prúdu a manažment bioenergie

- obnoviteľné zdroje energie

Príprava špecialistov pre potenciálnych prevádzkovateľov energonosičov

- obsluha prevádzky zariadení bioplynových staníc

- obsluha prevádzky slnečných kolektorov a fotovoltaiku

- obsluha zariadení na výrobu pohonných látok (bionafty a etanolu)


image

Ukážka lisovania 1

image

Ukážka lisovania 2

Školiaci program pre získanie poznatkov a zručnosť v oblasti biomasy bude obsahovať nasledujúce moduly

Všeobecné poznatky:

- rastlinná výroba a živočíšna výroba

- technické procesy výroby a spracovania biomasy

- kritéria produkcie pre výrobu energie so zrna a semien

- navrhovanie a optimalizácia systému obnoviteľnej energie

Učebné osnovy - Teoretická časť

V závislosti od špecifikácie zamerania absolventov, budú prednášky obsahovať vybrané témy z oblastí:

- prírodné zdroje – neobnoviteľné aj obnoviteľné, ich racionálne využívanie a ochrana

- biomasa – najvýznamnejší domáci zdroj obnoviteľnej formy energie

- využitie biomasy v sektore energeticky a jej environmentálne aspekty

- ekonomické zhodnotenie využitia biomasy v sektore energetiky